Biologický odpad z kuchyne: Ako sa kategorizuje, zbiera a likviduje?

Biologický odpad sa v minulosti na Slovensku nijako špeciálne neseparoval. Neuvážlivo a nešetrne sa vyvážal na skládky spolu s komunálnym odpadom. Z hľadiska ochrany životného prostredia je však takéto riešenie maximálne nevhodné. Pod nánosmi iných smetí totiž nemá dostatok kyslíka na prirodzený rozklad. Dochádza tak k jeho hnitiu a produkovaniu škodlivého metánu, ktorý patrí medzi agresívne skleníkové plyny. Významnou mierou sa tak prispieva ku globálnemu otepľovaniu. 

Vedeli ste, že biologický odpad tvorí v priemere 40 až 45 % komunálneho odpadu?

close up hands holding bowl
Zdroj obrázka: freepik.com

Novela zákona o odpadoch 

Od roku 2021 platí na Slovensku novela zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ktorá ukladá samosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný odpad. Musia tak zabezpečiť zberné nádoby pre domácnosti, odvoz a ekologickú likvidáciu bioodpadu. 

Viaceré samosprávy však požiadali o odklad tejto povinnosti. V niektorých častiach Slovenska sa tak biologický odpad, bohužiaľ, ešte stále neseparuje. 

Povinnosti gastro prevádzok

Téma bioodpadu sa netýka len samospráv a domácností, ale aj gastro prevádzok. Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch si podnikatelia pôsobiaci v gastro sektore musia zabezpečiť zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu sami. Túto povinnosť za nich neplní samospráva, ako je to v prípade domácností. Zároveň je zakázané vyhadzovať biologicky rozložiteľné zvyšky do komunálneho odpadu, resp. vylievať použité oleje do kanalizácie. Za nesplnenie týchto požiadaviek môže byť udelená pokuta vo výške 800 až 80 000 eur.

leftover wasted spaghetti pasta thrown bin
Zdroj obrázka: freepik.com

Čo je to biologický odpad? 

Pod pojmom biologický odpad sa myslia všetky druhy odpadu, ktoré majú prírodný charakter. Tie sú kategorizované do 3 skupín. 

Biologický odpad z kuchyne 

Za biologický odpad z kuchyne sa považujú všetky zvyšky z jedál či potraviny po záručnej lehote. Patrí sem napríklad zelenina, ovocie či aj novinový papier spolu s papierovými vreckovkami. V neposlednom rade, biologickým odpadom z kuchyne sú aj škrupiny z vajíčok a zvyšky kávy či čajov. 

Jedlé tuky a oleje 

Špeciálnou kategóriou biologického odpadu sú čisté jedlé tuky a oleje, ktoré sa dajú taktiež ekologicky zhodnocovať. 

Biologický odpad zo záhrady 

No a treťou kategóriou biologického odpadu je biologický odpad zo záhrady. Ten môže mať podobu pokosenej trávy, drevených a kvetinových zvyškov, popola, listov alebo zhnitej zeleniny a ovocia.

garden waste ge36d11703 1280
Zdroj obrázka: pixabay.com

Ako sa likviduje biologicky rozložiteľný odpad z kuchýň a stravovní? 

Biologicky rozložiteľný odpad z kuchyne sa na Slovensku zhodnocuje 2 spôsobmi. Buď sa premieňa na kompost vo veľkých priemyselných kompostárňach, alebo sa v bioplynových staniciach transformuje na teplo či elektrickú energiu. Triedením biologického odpadu je tak možné prispieť k lepšej budúcnosti nás všetkých. 

Zber biologicky rozložiteľného odpadu z gastro prevádzok

Čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu z reštauračných prevádzok, tak každý podnikateľ pôsobiaci v gastro sektore je povinný zabezpečiť si nádoby, ktoré budú vyhradené na zber zvyškov z kuchyne, olejov či tukov. Takéto nádoby na biologický odpad majú charakteristickú hnedú farbu.

front view individual throwing leftovers away
Zdroj obrázka: freepik.com

No a na záver je potrebné podotknúť, že ako gastro prevádzka máte zároveň povinnosť uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou, ktorá je oprávnená na zber biologického odpadu. V tomto smere sa viete obrátiť na nás. Zabezpečíme vám totiž včasný a spoľahlivý odvoz a ekologickú likvidáciu kuchynského odpadu či starého oleja – spolu s vedením všetkej príslušnej evidencie. A aby toho nebolo málo, vieme sa postarať napríklad aj o dovoz nového čistého oleja. Všetko úsilie tak môžete naplno a bez starostí vrhnúť do prosperovania vášho podniku.

    Objednajte si olej – rýchlo a efektívne

    O všetko sa postaráme za Vás. Nový olej Vám doručíme a použitý zoberieme.
    Napíšte nám a my sa Vám obratom ozveme.

    ochrany osobných údajov